Filli Giannetti
Via San Anselmo 18 - 11100 AOSTA - ITALIE